06 - inter(me)d (29. ožujka 2021.)
Produkcija19-254
Foto16-3530
Foto19-427
41
47 - inter(me)d (29. ožujka 2021.)
28
Foto19-499
IMG-20210326-WA0009 (002)

DOKUMENTACIJA ŠKOLE

Za bržu navigaciju kliknite na područje koje tražite.

PROPISI | OPĆI AKTI | PRIJEVOZ UČENIKA | UČENICI OPĆENITO | PRISTUP INFORMACIJAMA | FINANCIJE | NABAVA | UPISI | ZAVRŠNI RAD | ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

PROPISI

ZAKONIPRAVILNICIOSTALO
Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19)Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN 67/14, 81/15, 53/21)Upute tijekom potresa, brošura
Zakon o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19)Pravilnik o upravljanju dokumentarnim gradivom izvan arhiva (NN 105/2020)Kako zaštititi dijete u svijetu interneta, mrežnih tehnologija i mobilnih telefona, brošura
Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 05/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20)Pravilnik o dopunama pravilnika o polaganju državne mature (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19)Uredba o uredskom poslovanju (NN 75/2021)
Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (NN 61/18, 98/19)Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u školskim ustanovama (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 – ispr., 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 30/09, 24/10, 22/13, 25/18)Preporuke vezano uz edukaciju o postupanju u slučaju potresa i vježbi evakuacije
Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (pročišćeni tekst)Pravilnik o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima (NN 68/2019)Kolektivni ugovor za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama (NN 51/2018)
Zakon o umjetničkom obrazovanjuPravilnik o pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u školskim ustanovama (NN 47/2017)Izmjene i dopune državnoga pedagoškog standarda srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN 90/2010)
Pravilnik o izmjeni pravilnika o kriterijima za izricanje pedagoških mjera (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 – ispr., 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14)Državni pedagoški standard srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN 63/2008)
Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 – ispr., 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14)
Pravilnik o načinu utvrđivanja lista zaposlenika, kriterijima za donošenje odluka o prednosti pri zapošljavanju te načinu raspoređivanju zaposlenika u srednjoškolskim ustanovama (NN 72/14)
Pravilnik o načinu postupanja odgojno-obrazovnih radnika, školskih ustanova u poduzimanju mjera zaštite prava učenika te prijave svakog kršenja tih prava nadležnim tijelima (NN 87/2009, 92/2010, 105/2010, 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013)
Pravilnik o polaganju državne mature (NN 1/2013)
Pravilnik o djelokrugu rada tajnika te administrativno-tehničkim i pomoćnim poslovima koji se obavljaju u srednjoškolskoj ustanovi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 – ispr.)
Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 – ispr.)
Pravilnik o normi rada nastavnika u srednjoškolskoj usstanovi (NN 94/2010)
Pravilnik o izradbi i obrani završnoga rada (NN 87/08, 86/09)
Pravilnik o polaganju stručnog ispita učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu i nastavnika u srednjem školstvu (NN 88/2003)
Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN 19/92, 26/93, 27/93, 50/96)
Pravilnik o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN 1/1996)

OPĆI AKTI

STATUTGODIŠNJI PLANOVIŠKOLSKI KURIKULUMIPRAVILCI I PRAVILNICI
Postupovnik
Pravilnik o radu školske knjižnice
Godišnji plan i program rada Škole za školsku godinu 2023./2024.Školski kurikulum šk. god. 2023./2024.Pravilnik o provedbi školske razine natjecanja Škole suvremenog plesa Ane Maletić
Godišnji plan i program za školsku godinu 2022./2023.Školski kurikulum šk. god. 2022./2023.
Statut Škole suvremenog plesa Ane MaletićGodišnji plan i program rada Škole za školsku godinu 2021./2022.Školski kurikulum šk. god. 2021./2022.Pravilnik o radu 2023.
Odluka o izmjenama Statuta Škole suvremenog plesa Ane MaletićGodišnji plan i program rada Škole za školsku godinu 2020./2021.Školski kurikulum šk. god. 2020./2021.Poslovnik o radu Školskog odbora Škole suvremenog plesa Ane Maletić
Odluka o izmjeni Statuta Škole suvremenog plesa Ane MaletićGodišnji plan i program rada Škole za školsku godinu 2019./2020.Školski kurikulum šk. god. 2019./2020.Poslovnik o radu Vijeća roditelja Škole suvremenog plesa Ane Maletić
Odluka o izmjenama Statuta Škole suvremenog plesa Ane MaletićGodišnji plan i program rada Škople za školsku godinu 2018./2019.Školski kurikulum šk. god. 2018./2019.Poslovnik o radu Vijeća učenika Škole suvremenog plesa Ane Maletić
Godišnji plan i program rada Škole za školsku godinu 2017./2018.Školski kurikulum šk. god. 2017./2018.Poslovnik o radu Nastavničkog i Razrednog vijeća Škole suvremenog plesa Ane Maletić
Pravilnik o promicanju spoznaje o štetnosti uporabe duhanskih proizvoda za zdravlje
Pravilnik o videonadzoru
Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanju povjerljive osobe
Pravilnik o načinu i postupku zapošljavanja u Školi suvremenog plesa Ane Maletić
Pravilnik o kućnom redu
ODLUKEOSTALO
Odluka o obavljanju rada za vrijeme trajanja epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2Protokol postupanja u slučaju potresa u Školi suvremenog plesa Ane Maletić
Odluka o organizaciji rada, rasporedu rada i radnog vremena u vezi pojavom bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 – mentori na izradi i obrani Završnih ispitaPlan klasifikacijskih oznaka
Odluka o organizaciji rada, rasporedu rada i radnog vremena u vezi pojavom bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 – tehnička službaEtički kodeks neposrednih nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti
Odluka o obavljanju rada za vrijeme trajanja epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2Poslovnik o radu Etičkog povjerenstva

PRIJEVOZ UČENIKA

ODLUKEUPUTEOBRASCI
Odluka o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola 2023./2024.Popis naselja koja imaju pravo na prijevoz


Popis gradskih četvrti koje ne ulaze u sufinancirani prijevoz
Potvrda 100% sufinanciranje međumjesnoga javnog prijevoza učenika – srednja škola

Potvrda 75% za ostvarivanje prava na sufinanciranje međumjesnoga javnog prijevoza učenika – srednja škola
Odluka o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola za školsku godinu 2020./2021.Upute o načinu provođenja Odluke o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola za školsku godinu 2020./2021.POTVRDA 75% za ostvarivanje prava na sufinanciranje međumjesnoga javnog prijevoza učenika – srednja škola
Odluka vlade – Prijevoz učenika 2022./2023.pdfUputa o provođenju odluke 2022./2023.pdfPOTVRDA 100% za ostvarivanje prava na sufinanciranje međumjesnoga javnog prijevoza učenika – srednja škola
Popis naselja za sufinancirani prijevoz učenika Grad Zagreb.pdfPopis djece PRIJEVOZNICI.xlsx

UČENICI OPĆENITO

ODLUKEOBRASCIPONUDE
Razrednici 2023./2024.Poziv za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave u Sloveniji
Predmetni ispiti 2023.Informacije o izdavanju duplikata odnosno prijepisa svjedodžbi
Odluka o odabiru udžbenika za školsku godinu 2023./2024.Zamolba za izdavanjem duplikata prijepisa svjedodžbe
Odluka o utvrđivanju cijene izrade duplikata i prijepisa svjedodžbiIzjava o davanju privole za stranke
Odluka o odabiru udžbenika za školsku godinu 2022./2023.
Odluka o odabiru udžbenika za školsku godinu 2021./2022.Zahtjev za izdavanje duplikata – prijepisa svjedodžbe ili uvjerenja o završnom razredu / završnom ispitu / obrani završnog rada
Zamolba

PRISTUP INFORMACIJAMA

OPĆENITOGODIŠNJA IZVJEŠĆAODLUKEOBRASCI
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacija za 2023. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022. godinu
Upitnik za samoprocjenu
Osnovni podaci o Školi suvremenog plesa Ane Maletić
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu
Odluka o imenovanju službenika za informiranje Škole suvremenog plesa Ane Maletić
Zahtjev za pristup informacijama
Katalog informacija Škole suvremenog plesa Ane Maletić
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinuObrazac broj 2 – Zahtjev za pristup informacijama
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinuObrazac broj 3 – Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinuObrazac broj 4 – Zahtjev za ponovnu uporabu informacija
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu

FINANCIJE

FINANCIJSKI PLANOVIREBALANSIIZVJEŠTAJIJAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVABILJEŠKE
Financijski plan za 2024. i projekcije za 2025. i 2026. godinuTablica za izradu financijskih planova proračunskih korisnikaJavna objava informacija o trošenju sredstava za 3/2024.
12.4.2024.

Javna objava informacija o trošenju sredstava za 2/2024. 19.3.2024.

Javna objava informacija o trošenju sredstava 19.2.2024.Javna objava informacija o trošenju sredstava za 1/2024.

19.2.2024.
Bilješke uz Financijski plan 2024.
2023.Financijski plan za 2023. i projekcije za 2024. i 2025. godinu.pdf

Izvršenje financijskog plana za razdoblje od 1. siječnja 2023. do 30. lipnja 2023.

Odluka o izvršenju financijskog plana za razdoblje od 1. siječnja 2023. do 30. lipnja 2023.
Rebalans financijskog plana za 2023. godinu

Odluka o rebalansu financijskog plana za 2023. godinu
Odluka o financijskom izvještaju za razdoblje od 1. siječnja 2023. do 30. lipnja 2023. godine

Financijski izvještaj za razdoblje od 1. siječnja 2023. do 30. lipnja 2023.

Financijski izvještaj 31. prosinca 2023. godine

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika od 1. siječnja 2023. do 31. prosinca 2023.
Bilješke uz financijski izvještaj za razdoblje od 1. siječnja 2023. do 30. lipnja 2023.

Bilješke uz Financijski izvještaj za 2023. godinu
2022.Financijski plan za 2022. i projekcija plana za 2023. i 2024. godinu

Odluka od Financijskom planu 2022.
Financijski izvještaj za 2022. godinu

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje 1. siječnja 2022.-31. prosinca 2022.
2021.Financijski plan za 2021. i projekcija plana za 2022. i 2023. godinuRebalans Financijskog plana za 2021. godinu
Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje 1. siječnja 2021. – 31. prosinca 2021.Bilješke uz financijske izvještaje za 2021. godinu
2020.Financijski plan za 2020. godinu
Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje 1. siječnja 2020. – 31. prosinca 2020.

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje 1. siječnja 2020. – 31. prosinca 2020.


Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje 1. siječnja 2020. – 30. lipnja 2020.

Bilješke uz financijske izvještaje za 2020. godinu


Bilješke uz financijske izvještaje za razdoblje od 1. siječnja do 30 lipnja 2020.
2019.Financijski plan za 2019. godinu
Rebalans Financijskog plana za 2019. godinu
Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje 1. siječnja 2019. – 31. prosinca 2019.Bilješke uz financijske izvještaje za 2019. godinu
2018.Financijski plan za 2018. godinu

Financijski plan za 2018. i projekcija plana za 2019. i 2020. godinu – osnovna škola


Financijski plan za 2018. i projekcija plana za 2019. i 2020. godinu – srednja škola
Rebalans Financijskog plana za 2018. godinu
Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje 1. siječnja 2018. – 31. prosinca 2018.Bilješke uz financijske izvještaje za 2018. godinu
2017.Financijski plan za 2017. godinu – srednja škola


Financijski plan za 2017. i projekcija plana za 2018. i 2019. godinu – osnovna škola


Financijski plan za 2017. i projekcija plana za 2018. i 2019. godinu – srednja škola
Rebalans Financijskog plana za 2017. godinu
Financijsko izvješće za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2017.


Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje 1. siječnja 2017. – 31. prosinca 2017.

Financijsko izvješće za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2017.
2016.Financijski plan za 2016. godinu – srednja škola
Rebalans Financijskog plana za 2016. godinu – osnovna škola

Rebalans Financijskog plana za 2016. godinu – srednja škola
Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje 1. siječnja 2016. – 31. prosinca 2016

Financijsko izvješće za razdoblje od 1 siječnja do 30. lipnja 2016.


Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje 1. siječnja 2016. – 31. ožujka 2016.
Bilješke uz financijske izvještaje za 2016. godinu
2015.Rebalans Financijskog plana za 2015. godinu – osnovna škola


Rebalans Financijskog plana za 2015. godinu – srednja škola
Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje 1. siječnja 2015. – 31. prosinca 2015.

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje 1. siječnja 2015. – 30. rujna 2015.
2014.Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje 1. siječnja 2014. – 31. prosinca 2014.
PROCEDURE
Pravilnik o ostvarivanju i korištenju vlastitih prihoda i prihoda za posebne namjene te donacija Škole suvremenog plesa Ane Maletić
Procedura zaprimanja računa
Procedura upravljanja ugovorima iz kojih proizlaze financijski učinci
Procedura stjecanja, raspolaganja i upravljanja nekretninama
Procedura o izdavanju i obračunu naloga za službeno putovanje
Procedura o blagajničkom poslovanju Škole suvremenog plesa Ane Maletić
Procedura praćenja i naplate prihoda i primitaka
Procedura stvaranja ugovornih obveza

NABAVA

REGISTRI I PRAVILNICIPLANOVIIZJAVA
Registar ugovora 2023.
Registar ugovora o donaciji
Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave Plan nabave za 2024. godinu
Plan nabave za 2024. godinu
27. prosinca 2023.
Plan nabave za 2024. godinu
27. prosinca 2023.
Registar ugovora
Registar ugovora o donacijama za 2022. godinu
Registar ugovora
Plan nabave za 2022. godinu
Izjava o postojanju sukobu interesa u smislu Članka 76. i 77. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16, 114/22) za ovlaštene predstavnike naručitelja u pojedinom postupku javne nabave – Oksana Čuljat


Izjava o postojanju sukoba interesa u smislu Članka 76. i 77. Zakona o javnoj nabavi (MM 120/16) za ovlaštene predstavnike naručitelja u pojedinom postupku javne nabave – Oksana Culjat
Registar ugovora o donacijama za 2021. godinuPlan nabave za 2021. godinu
Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave Plan nabave za 2020. godinu
Pravilnik o nabavi roba, usluga i radova male vrijednostiPlan nabave za 2019. godinu
Sprečavanje sukoba interesa i korupcije u području javne nabave
Plan nabave za 2018. godinu
Registar ugovora o javnoj nabavi
Plan nabave za 2017. godinu
Plan nabave za 2016. godinu

UPISI

PRAVILNICIPRIJAVNICEUPISNICEUGOVORISUGLASNOSTI
PROGRAM / TEČAJUpisnica u osnovnu plesnu školu pripremni programUgovor o iznosu participacije za školsku godinu 2023./2024. – pripremni programSuglasnost roditelja polaznika o korištenju osobnih podataka – pripremni program
OSNOVNA ŠKOLAPrijavnica za audiciju – upis u I. razred osnovne plesne školeUpisnica u osnovnu školuUgovor o iznosu participacije za školsku godinu 2023./2024. – osnovna i srednja škola


Ugovor o troškovima školovanja za školsku godinu 2023./2024. – strani državljani
Suglasnost roditelja polaznika o korištenju osobnih podataka
PRIPREMNI RAZREDPravilnik o provođenju prijemnog ispita u Školi suvremenog plesa Ane Maletić za upis učenika u pripremni razred i prvi razred srednje škole
Prijavnica za prijamni ispit – upis u I. pripremni razred plesne srednje škole

Prijava se također prilaže online kroz upisi.hr.
Upisnica u srednju školuSuglasnost roditelja polaznika o korištenju osobnih podataka
SREDNJA ŠKOLAPravilnik o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole


Pravilnik o provođenju prijemnog ispita u Školi suvremenog plesa Ane Maletić za upis učenika u pripremni razred i prvi razred srednje škole


Struktura razrednih odjela i broj učenika i razreda srednjih škola u šk. g. 2017./2018.
Prijavnica za prijamni ispit – upis u I. razred plesne srednje škole


Prijava se također prilaže online kroz upisi.hr.
Upisnica u srednju školuUgovor o iznosu participacije za školsku godinu 2023./2024. – osnovna i srednja škola


Ugovor o troškovima školovanja za školsku godinu 2023./2024. – redovni učenici strani državljani
Suglasnost roditelja polaznika o korištenju osobnih podataka

ZAVRŠNI RAD

PRAVILNIKOBRAZAC
Pravilnik o izradbi i obrani završnoga radaPrijavnica za izradu i obranu završnog rada

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

PRAVILNICIODLUKA
Politika o zaštiti privatnostiOdluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka
Pravilnik o zaštiti osobnih podataka