06 - inter(me)d (29. ožujka 2021.)
Produkcija19-254
Foto16-3530
Foto19-427
41
47 - inter(me)d (29. ožujka 2021.)
28
Foto19-499
IMG-20210326-WA0009 (002)

DOKUMENTACIJA ŠKOLE

Za bržu navigaciju kliknite na područje koje tražite.

PROPISI | OPĆI AKTI | PRIJEVOZ UČENIKA | UČENICI OPĆENITO | PRISTUP INFORMACIJAMA | FINANCIJE | NABAVA | UPISI | ZAVRŠNI RAD | ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

PROPISI

ZAKONIPRAVILNICIOSTALO
Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19)
1. siječnja 2020.
Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN 67/14, 81/15, 53/21)
2021.
Upute tijekom potresa, brošura
Zakon o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19)
1. siječnja 2020.
Pravilnik o upravljanju dokumentarnim gradivom izvan arhiva (NN 105/2020)
16. rujna 2020.
Kako zaštititi dijete u svijetu interneta, mrežnih tehnologija i mobilnih telefona, brošura
Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 05/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20)
1. siječnja 2020.
Pravilnik o dopunama pravilnika o polaganju državne mature (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19)
8. svibnja 2020.
Uredba o uredskom poslovanju (NN 75/2021)
1. srpnja 2021.
Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (NN 61/18, 98/19)
1. siječnja 2020.
Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u školskim ustanovama (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 – ispr., 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 30/09, 24/10, 22/13, 25/18)
1. kolovoza 2019.
Preporuke vezano uz edukaciju o postupanju u slučaju potresa i vježbi evakuacije
14. siječnja 2021.
Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (pročišćeni tekst)
13. studenoga 2012.
Pravilnik o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima (NN 68/2019)
8. srpnja 2019.
Kolektivni ugovor za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama (NN 51/2018)
15. svibnja 2018.
Zakon o umjetničkom obrazovanju
28. listopada 2011.
Pravilnik o pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u školskim ustanovama (NN 47/2017)
25. travnja 2017.
Izmjene i dopune državnoga pedagoškog standarda srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN 90/2010)
15. srpnja 2010.
Pravilnik o izmjeni pravilnika o kriterijima za izricanje pedagoških mjera (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 – ispr., 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14)
28. prosinca 2016.
Državni pedagoški standard srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN 63/2008)
16. svibnja 2008.
Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 – ispr., 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14)
31. kolovoza 2015.
Pravilnik o načinu utvrđivanja lista zaposlenika, kriterijima za donošenje odluka o prednosti pri zapošljavanju te načinu raspoređivanju zaposlenika u srednjoškolskim ustanovama (NN 72/14)
4. rujna 2014.
Pravilnik o načinu postupanja odgojno-obrazovnih radnika, školskih ustanova u poduzimanju mjera zaštite prava učenika te prijave svakog kršenja tih prava nadležnim tijelima (NN 87/2009, 92/2010, 105/2010, 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013)
18. listopada 2013.
Pravilnik o polaganju državne mature (NN 1/2013)
5. prosinca 2012.
Pravilnik o djelokrugu rada tajnika te administrativno-tehničkim i pomoćnim poslovima koji se obavljaju u srednjoškolskoj ustanovi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 – ispr.)
30. prosinca 2010.
Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 – ispr.)
27. rujna 2010.
Pravilnik o normi rada nastavnika u srednjoškolskoj usstanovi (NN 94/2010)
28. srpnja 2010.
Pravilnik o izradbi i obrani završnoga rada (NN 87/08, 86/09)
24. rujna 2009.
Pravilnik o polaganju stručnog ispita učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu i nastavnika u srednjem školstvu (NN 88/2003)
28. travnja 2003.
Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN 19/92, 26/93, 27/93, 50/96)
22. srpnja 1999.
Pravilnik o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN 1/1996)
15. studenoga 1995.

OPĆI AKTI

STATUTGODIŠNJI PLANOVIŠKOLSKI KURIKULUMIPRAVILCI I PRAVILNICI
Statut Škole suvremenog plesa Ane Maletić
28. prosinca 2018.
Godišnji plan i program rada Škole za školsku godinu 2021./2022.
7. listopada 2021.
Školski kurikulum šk. god. 2021./2022.
7. listopada 2021.
Pravilnik o radu Škole suvremenog plesa Ane Maletić
18. ožujka 2021.
Odluka o izmjenama Statuta Škole suvremenog plesa Ane Maletić
20. listopada 2017.
Godišnji plan i program rada Škole za školsku godinu 2020./2021.
7. listopada 2020.
Školski kurikulum šk. god. 2020./2021.
7. listopada 2020.
Poslovnik o radu Školskog odbora Škole suvremenog plesa Ane Maletić
18. ožujka 2021.
Odluka o izmjeni Statuta Škole suvremenog plesa Ane Maletić
6. srpnja 2016.
Godišnji plan i program rada Škole za školsku godinu 2019./2020.
7. listopada 2019.
Školski kurikulum šk. god. 2019./2020.
7. listopada 2019.
Poslovnik o radu Vijeća roditelja Škole suvremenog plesa Ane Maletić
18. ožujka 2021.
Odluka o izmjenama Statuta Škole suvremenog plesa Ane Maletić
29. prosinca 2015.
Godišnji plan i program rada Škople za školsku godinu 2018./2019.
5. listopada 2018.
Školski kurikulum šk. god. 2018./2019.
5. listopada 2018.
Poslovnik o radu Vijeća učenika Škole suvremenog plesa Ane Maletić
18. ožujka 2021.
Godišnji plan i program rada Škole za školsku godinu 2017./2018.
29. rujna 2017.
Školski kurikulum šk. god. 2017./2018.
29. rujna 2017.
Poslovnik o radu Nastavničkog i Razrednog vijeća Škole suvremenog plesa Ane Maletić
18. ožujka 2021.
Pravilnik o promicanju spoznaje o štetnosti uporabe duhanskih proizvoda za zdravlje
13. studenoga 2020.
Pravilnik o videonadzoru
3. srpnja 2020.
Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanju povjerljive osobe
27. prosinca 2019.
Pravilnik o načinu i postupku zapošljavanja u Školi suvremenog plesa Ane Maletić
29. ožujka 2019.
Pravilnik o kućnom redu
30. ožujka 2010.
ODLUKEOSTALO
Odluka o obavljanju rada za vrijeme trajanja epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2
11. prosinca 2020.
Protokol postupanja u slučaju potresa u Školi suvremenog plesa Ane Maletić
Odluka o organizaciji rada, rasporedu rada i radnog vremena u vezi pojavom bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 – mentori na izradi i obrani Završnih ispita
18. svibnja 2020.
Plan klasifikacijskih oznaka
31. prosinca 2021.
Odluka o organizaciji rada, rasporedu rada i radnog vremena u vezi pojavom bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 – tehnička služba
18. svibnja 2020.
Etički kodeks neposrednih nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti
30. ožujka 2010.
Odluka o obavljanju rada za vrijeme trajanja epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2
20. ožujka 2020.

PRIJEVOZ UČENIKA

ODLUKEUPUTEOBRASCI
Odluka o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola za školsku godinu 2020./2021.
20. kolovoza 2020.
Upute o načinu provođenja Odluke o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola za školsku godinu 2020./2021.
26. kolovoza 2020.
POTVRDA 75% za ostvarivanje prava na sufinanciranje međumjesnoga javnog prijevoza učenika – srednja škola
21. kolovoza 2020.
POTVRDA 100% za ostvarivanje prava na sufinanciranje međumjesnoga javnog prijevoza učenika – srednja škola
21. kolovoza 2020.

UČENICI OPĆENITO

ODLUKEOBRASCI
Odluka o odabiru udžbenika za školsku godinu 2021./2022.
27. svibnja 2021.
Zahtjev za izdavanje duplikata – prijepisa svjedodžbe ili uvjerenja o završnom razredu / završnom ispitu / obrani završnog rada
Zamolba

PRISTUP INFORMACIJAMA

OPĆENITOGODIŠNJA IZVJEŠĆAODLUKEOBRASCI
Osnovni podaci o Školi suvremenog plesa Ane Maletić
prije 23. prosinca 2020.
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu
Odluka o imenovanju službenika za informiranje Škole suvremenog plesa Ane Maletić
3. siječnja 2013.
Zahtjev za pristup informacijama
Katalog informacija Škole suvremenog plesa Ane Maletić
3. siječnja 2013.
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinuObrazac broj 2 – Zahtjev za pristup informacijama
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinuObrazac broj 3 – Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinuObrazac broj 4 – Zahtjev za ponovnu uporabu informacija
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu

FINANCIJE

FINANCIJSKI PLANOVIREBALANSIIZVJEŠTAJIBILJEŠKE
2022.Financijski plan za 2022. i projekcija plana za 2023. i 2024. godinu
2021.Financijski plan za 2021. i projekcija plana za 2022. i 2023. godinuRebalans Financijskog plana za 2021. godinu
30. prosinca 2021.
Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje 1. siječnja 2021. – 31. prosinca 2021.Bilješke uz financijske izvještaje za 2021. godinu
28. siječnja 2022.
2020.Financijski plan za 2020. godinu
27. prosinca 2019.
Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje 1. siječnja 2020. – 31. prosinca 2020.

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje 1. siječnja 2020. – 31. prosinca 2020.
29. prosinca 2021.

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje 1. siječnja 2020. – 30. lipnja 2020.

Bilješke uz financijske izvještaje za 2020. godinu
28. siječnja 2021.

Bilješke uz financijske izvještaje za razdoblje od 1. siječnja do 30 lipnja 2020.
9. srpnja 2020.
2019.Financijski plan za 2019. godinu
28. prosinca 2018.
Rebalans Financijskog plana za 2019. godinu
27. prosinca 2019.
Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje 1. siječnja 2019. – 31. prosinca 2019.Bilješke uz financijske izvještaje za 2019. godinu
30. siječnja 2020.
2018.Financijski plan za 2018. godinu
28. prosinca 2017.

Financijski plan za 2018. i projekcija plana za 2019. i 2020. godinu – osnovna škola
29. rujna 2017.

Financijski plan za 2018. i projekcija plana za 2019. i 2020. godinu – srednja škola
29. rujna 2017.
Rebalans Financijskog plana za 2018. godinu
28. prosinca 2018.
Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje 1. siječnja 2018. – 31. prosinca 2018.Bilješke uz financijske izvještaje za 2018. godinu
30. siječnja 2019.
2017.Financijski plan za 2017. godinu – srednja škola
28. prosinca 2016.

Financijski plan za 2017. i projekcija plana za 2018. i 2019. godinu – osnovna škola
26. rujna 2016.

Financijski plan za 2017. i projekcija plana za 2018. i 2019. godinu – srednja škola
26. rujna 2016.
Rebalans Financijskog plana za 2017. godinu
28. prosinca 2017.
Financijsko izvješće za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2017.
29. siječnja 2018.

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje 1. siječnja 2017. – 31. prosinca 2017.

Financijsko izvješće za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2017.
10. srpnja 2017.
2016.Financijski plan za 2016. godinu – srednja škola
29. prosinca 2015.
Rebalans Financijskog plana za 2016. godinu – osnovna škola
28. prosinca 2016.

Rebalans Financijskog plana za 2016. godinu – srednja škola
28. prosinca 2016.
Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje 1. siječnja 2016. – 31. prosinca 2016

Financijsko izvješće za razdoblje od 1 siječnja do 30. lipnja 2016.
6. srpnja 2016.

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje 1. siječnja 2016. – 31. ožujka 2016.
Bilješke uz financijske izvještaje za 2016. godinu
30. siječnja 2017.
2015.Rebalans Financijskog plana za 2015. godinu – osnovna škola
29. prosinca 2015.

Rebalans Financijskog plana za 2015. godinu – srednja škola
29. prosinca 2015.
Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje 1. siječnja 2015. – 31. prosinca 2015.

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje 1. siječnja 2015. – 30. rujna 2015.
2014.Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje 1. siječnja 2014. – 31. prosinca 2014.
PROCEDURE
Procedura zaprimanja računa
30. listopada 2019.
Procedura upravljanja ugovorima iz kojih proizlaze financijski učinci
30. listopada 2019.
Procedura stjecanja, raspolaganja i upravljanja nekretninama
30. listopada 2019.
Procedura o izdavanju i obračunu naloga za službeno putovanje
30. listopada 2019.
Procedura o blagajničkom poslovanju Škole suvremenog plesa Ane Maletić
30. listopada 2019.
Procedura praćenja i naplate prihoda i primitaka
15. siječnja 2016.
Procedura stvaranja ugovornih obveza
20. veljače 2013.

NABAVA

REGISTRI I PRAVILNICIPLANOVIIZJAVA
Registar ugovora
25. veljače 2022.
Plan nabave za 2022. godinu
30. prosinca 2021.
Izjava o postojanju sukoba interesa u smislu Članka 76. i 77. Zakona o javnoj nabavi (MM 120/16) za ovlaštene predstavnike naručitelja u pojedinom postupku javne nabave – Oksana Culjat
23. prosinca 2020.
Registar ugovora o donacijama za 2021. godinuPlan nabave za 2021. godinu
31. prosinca 2020.
Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave u Školi suvremenog plesa Ane Maletić
19. listopada 2021.
Plan nabave za 2020. godinu
27. prosinca 2019.
Pravilnik o nabavi roba, usluga i radova male vrijednosti
9. srpnja 2014.
Plan nabave za 2019. godinu
28. prosinca 2018.
Sprečavanje sukoba interesa i korupcije u području javne nabave
20. veljače 2014.
Plan nabave za 2018. godinu
28. prosinca 2017.
Registar ugovora o javnoj nabavi
21. veljače 2013.
Plan nabave za 2017. godinu
28. prosinca 2016.
Plan nabave za 2016. godinu
29. prosinca 2015.

UPISI

PRAVILNICIPRIJAVNICEUPISNICEUGOVORISUGLASNOSTI
PROGRAM / TEČAJUpisnica u osnovnu plesnu školu pripremni programUgovor o iznosu participacije za školsku godinu 2021./2022. – pripremni program
15. svibnja 2021.
Suglasnost roditelja polaznika o korištenju osobnih podataka – pripremni program
OSNOVNA ŠKOLAPrijavnica za audiciju – upis u I. razred osnovne plesne školeUpisnica u osnovnu plesnu školuUgovor o iznosu participacije za školsku godinu 2021./2022. – osnovna i srednja škola
15. svibnja 2021.

Ugovor o troškovima školovanja za školsku godinu 2021./2022. – strani državljani iz zemalja van EU
15. svibnja 2021.
Suglasnost roditelja polaznika o korištenju osobnih podataka
PRIPREMNI RAZREDPravilnik o provođenju prijemnog ispita u Školi suvremenog plesa Ane Maletić za upis učenika u pripremni razred i prvi razred srednje škole
23. svibnja 2014.
Prijavnica za prijamni ispit – upis u I. pripremni razred plesne srednje škole

Prijava se također prilaže online kroz upisi.hr.
Upisnica u srednju plesnu školuSuglasnost roditelja polaznika o korištenju osobnih podataka
SREDNJA ŠKOLAPravilnik o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole
20. travnja 2015.

Pravilnik o provođenju prijemnog ispita u Školi suvremenog plesa Ane Maletić za upis učenika u pripremni razred i prvi razred srednje škole
23. svibnja 2014.

Struktura razrednih odjela i broj učenika i razreda srednjih škola u šk. g. 2017./2018.
Prijavnica za prijamni ispit – upis u I. razred plesne srednje škole


Prijava se također prilaže online kroz upisi.hr.
Upisnica u srednju plesnu školuUgovor o iznosu participacije za školsku godinu 2021./2022. – osnovna i srednja škola
15. svibnja 2021.

Ugovor o troškovima školovanja za školsku godinu 2021./2022. – strani državljani iz zemalja van EU
15. svibnja 2021.
Suglasnost roditelja polaznika o korištenju osobnih podataka

ZAVRŠNI RAD

PRAVILNIKOBRAZAC
Pravilnik o izradbi i obrani završnoga rada
24. rujna 2009.
Prijavnica za izradu i obranu završnog rada
prije 2020.

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

PRAVILNICIODLUKA
Politika o zaštiti privatnosti
listopad 2019.
Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka
24. svibnja 2018.
Pravilnik o zaštiti osobnih podataka
28. prosinca 2018.